پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

همکاران گرامی و همچنین تمامی افراد می توانند به طورمستقیم از طریق روش های زیر، با مدیر محترم منطقه 6 عملیات انتقال گاز ارتباط برقرار نمایند.

شماره دریافت پیامک: 09934077367


5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0