يکشنبه, 22 تير 1399
مشخصات عمومی
تعميرات اساسي دو دستگاه توربين گازي موتورسيچ مدل AI-336-2-8
6293746
مناقصه
منطقه شش عمليات انتقال گاز
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1399/03/27
1399/04/04
1399/04/21
1399/05/26
1399/05/26
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
اطلاعات تکمیلی اضافه
0
0
0

   
V5.6.6.0