يکشنبه, 22 تير 1399
مشخصات عمومی
تامين ، نصب و راه اندازي سيستم اعلان حريق ساختمان الهيه ( منازل سازماني )
5754200
مناقصه
امور تداركات و عمليات كالا
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1399/03/21
1399/04/01
1399/04/14
1399/04/25
1399/04/25
صورتجلسات
اطلاعات تکمیلی اضافه
0
0
0

   
V5.6.6.0