پنج‌شنبه, 8 خرداد 1399
مشخصات عمومی
مناقصه تعميرات اضطراري آپارتمان بلوك 16 در شهرك فجر(گاز)
3233162
مناقصه
امور پیمانها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1399/01/24
1399/02/02
1399/02/16
1399/03/12
1399/03/13
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.6.6.0