پنج‌شنبه, 8 خرداد 1399
مشخصات عمومی
تامين خدمات نگهباني و حراست از اماكن ، اموال و تاسيسات منطقه شش عمليات انتقال گاز در سال 1399
87980127
مناقصه
امور پیمانها
مرحله تحويل اسناد
قوانین
1398/12/14
1398/12/21
1399/01/10
1399/02/08
1399/02/09
صورتجلسات
ارسال نشده است
0

   
V5.6.6.0