پنج‌شنبه, 8 خرداد 1399
مشخصات عمومی
مناقصه احداث ابنيه فني كيلومتر24الي139خط لوله "24سرخون /رفسنجان و احداث حصار بتني پيش ساخته ايستگاه كيلومتر 155
87980125
مناقصه
امور پیمانها
مرحله تحويل اسناد

قوانین
1398/11/05
1398/11/13
1398/11/14
1398/11/27
1398/11/28
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.6.6.0