پنج‌شنبه, 8 خرداد 1399
مشخصات عمومی
تعميرات و رنگ آميزي ماركرها و تست پوينت هاي مسير خطوط لوله هاي گاز محدوده ياردهاي گورزين ، سرخون و ايرانشهر
87980124
مناقصه
امور پیمانها
مرحله تحويل اسناد

منطقه شش عملیات انتقال گاز در نظردارد  تعميرات و رنگ آميزي ماركرها و تست پوينت هاي مسير خطوط لوله هاي گاز محدوده  ياردهاي گورزين ، سرخون و ايرانشهررا  از طریق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه همراه با اعلام آمادگی کتبی، فيش واريزي بابت هزينه اسناد و گواهي هاي خواسته شده در بند 6 حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 02/11/98 به واحد امور پيمانهاي منطقه مراجعه نموده و يا اعلام آمادگي را  به شماره 33671267-076 (پيگيري32196075) نمابر نمائيد.

1) نام و نشاني مناقصه گزار: منطقه 6 عمليات انتقال گاز به نشاني : بندرعباس ، روبروی پلیس راه میناب/ بندر ، فرعی سمت راست ، کیلومتر2

2)موضوع مناقصه: تعميرات و رنگ آميزي ماركرها و تست پوينت هاي مسير خطوط لوله هاي گاز محدوده  ياردهاي گورزين ، سرخون و ايرانشهر

3)نحوه ، زمان و مهلت دريافت اسناد و تحويل پيشنهادها :

1-3 محل دريافت اسناد: بندرعباس ، روبروی پلیس راه میناب/ بندر ، فرعی سمت راست ، کیلومتر2 ، امور پيمانها

2-3زمان و مهلت دريافت اسناد : توزيع اسناد بين مناقصه گران از تاريخ 25/10/98 الي 02/11/98 مي باشد.

3- 3  تحويل پيشنهادها :پيشنهادات حداکثر باید تا پایان وقت اداری روزيكشنبه مورخ 13/11/98 در مقابل اخذ رسید کتبی به امور پيمانها تحویل داده شود.

4-3 گشايش پيشنهادها: پيشنهادها روز دوشنبه مورخ  21/11/98 در منطقه شش عمليات انتقال گاز  به نشاني قيد شده در بند يك ، گشايش خواهند شد.

توجه : در صورت تغيير تاريخ بازگشايي ، زمان دقيق گشایش پاکات كتبا" به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید.

 4) نوع و مبلغ ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار:

مبلغ ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار 000/510/351 ريال متناسب با انواع تضمين هاي اعلام شده در آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/ت50569 هـ مورخ 22/09/94

5) نحوه دريافت اسناد و هزينه آن:

  متقاضيان شركت در مناقصه جهت دريافت اسناد مي توانند به نشاني قيد شده در بند 3 فراخوان مراجعه نمايند. همچنين مبلغ000/300 ريال بابت هزينه تهيه اسناد را به شماره حساب 4101090571214411 وشماره شبا 890100004101090571214411  IR:بنام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بنام شرکت انتقال گازایران (منطقه 6 عمليات انتقال گاز) واريز و فيش آنرا به همراه اعلام آمادگي نمابر نموده و در صورتي كه خواستار اسناد مناقصه از طريق پست پيشتاز مي باشيد ، لازم است ضمن درخواست كتبي اين مطلب ، آدرس دقيق پستي را اعلام نمايند.

6) ساير شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:

1-6-توانایی ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان  ده (10) درصد بار مالی پیمان در صورت برنده شدن ، متناسب با انواع تضمين هاي اعلام شده در آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/ت50569 هـ مورخ 22/09/94

2-6- ارائه گواهی صلاحيت معتبر رشته  ابنيه و ساختمان از سازمان برنامه و بودجه

3-6- برنده مناقصه موظف به ارائه كد اقتصادي ، شناسه ملي و گواهي ايمني در امور پيمانكاري مي باشد.

4-6- دارا بودن ظرفيت آزاد معادل 000/182/030/7 ريال

5-6- قيمتها متناسب با كالاي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

7)اطلاعات كلي مناقصه در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور با كد فراخوان 3226336 و  سايت هاي SHANA ، شركت انتقال گاز ايران و همچنين منطقه شش عمليات انتقال گاز موجود مي باشد.

پاكات پيشنهاد نرخ مناقصه گراني بازگشايي خواهدشد كه براساس ماده 11 (ارزيابي ساده ) آئين نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات تائيد صلاحيت شده باشند

تلفن تماس: 6012 و 32196072 -076              روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز          

قوانین
1398/10/25
1398/11/02
1398/11/13
1398/11/21
1398/11/22
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.6.6.0