پنج‌شنبه, 8 خرداد 1399
مشخصات عمومی
تهيه و طبخ،بسته بندي،توزيع ،سرو غذا و اداره رستوران
87980123
مناقصه
امور پیمانها
مرحله تحويل اسناد

فراخوان مناقصه عمومی  شماره 87980123 (يك  مرحله ای)

 منطقه شش عملیات انتقال گاز در نظر دارد تهيه و طبخ،بسته بندي،توزيع ،سرو غذا و اداره رستوران را از طریق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی كيفي همراه با اعلام آمادگی کتبی و گواهي هاي خواسته شده در بند 5 حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 14/10/98 به واحد امور پيمانهاي منطقه مراجعه نموده و يا اعلام آمادگی را به شماره 33671267-076 (32196075 پيگيري) نمابر نمائيد. ضمنا" مناقصه گران مي توانند ضمن اعلام آمادگي كتبي ، جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفي به آدرس www.nigtc-dist6.irمراجعه و پس از دريافت فرم هاي مربوطه نسبت به تكميل انها اقدام و طبق بند 3-3 ذيل تحويل نمايند.

1) نام و نشاني مناقصه گزار: منطقه 6 عمليات انتقال گاز به نشاني : بندرعباس ، روبروی پلیس راه میناب/ بندر ، فرعی سمت راست

2)موضوع مناقصه:  تهيه و طبخ،بسته بندي،توزيع ،سرو غذا و اداره رستوران

3) محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد و تحويل پيشنهادها :

1-3محل دريافت اسناد ارزيابي كيفي: مناقصه گران جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفي به آدرس http://district6.nigtc.ir/ يا بصورت حضوري به امور پيمانها مراجعه و پس از دريافت فرم هاي مربوطه نسبت به تكميل انها اقدام و طبق بند 3-3 ذيل تحويل نمايند.

2-3زمان و مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي : توزيع اسناد ارزيابي كيفي بين مناقصه گران از تاريخ 98/10/07  الي 98/10/14 مي باشد.

3-3 مهلت تحويل مدارك ارزيابي كيفي: حداکثر باید تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/10/28 به امور پيمانها تحویل گردد.

4-3 گشايش پيشنهادها: پيشنهادها روز دوشنبه مورخ  98/11/21 در منطقه شش عمليات انتقال گاز  به نشاني قيد شده در بند يك ، گشايش خواهند يافت.

تذكر:در صورت تغيير تاريخ بازگشايي از طریق اطلاعیه کتبی ، زمان گشایش پاکات به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید.

 4) نوع و مبلغ ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار:

مبلغ ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار 2/894/527/000 ريال متناسب با انواع تضمين هاي اعلام شده در آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/ت50569 هـ مورخ 94/09/22

5) ساير شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه

1-5-توانایی ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 %  بار مالی پیمان در صورت برنده شدن ، متناسب با انواع تضمين هاي اعلام شده در آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/ت50569 هـ مورخ 94/09/22

2-5- ارائه گواهی صلاحيت معتبر از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در امور آشپزخانه و رستوران

3-5- برنده مناقصه موظف به ارائه كد اقتصادي ، شناسه ملي ، صورت هاي مالي حسابرسي شده و گواهي ايمني در امور پيمانكاري مي باشد.

5-4  -براورد مناقصه 57/890/541/000 ريال مي باشد .

6)مناقصه گران ابتدا بر اساس آئين نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات ارزيابي كيفي شده و  پس از كسب حداقل امتياز لازم در فرآيند ارزيابي كيفي ، اسناد مناقصه به مناقصه گران تأئيد صلاحيت شده تحويل خواهد شد.

7) اطلاعات كلي مناقصه در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور با كد فراخوان 3224172 و  سايت هاي SHANA ، شركت انتقال گاز ايران و همچنين سايت منطقه شش عمليات انتقال گاز موجود مي باشد.

تلفن تماس: 6012 و 32196169 -076   
 
روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز                   

قوانین
1398/10/07
1398/10/14
1398/10/28
1398/11/21
1398/11/22
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.6.6.0