دوشنبه, 29 دی 1399
مشخصات عمومی
مناقصه تعميرات اساسي دو دستگاه توربين گازي موتورسيچ مدل AI-336-2-8
34320025
مناقصه یک مرحله ای
امور پيمانها
مرحله تحويل اسناد

    

رعايت حريم خطوط لولة فشار قوي انتقال گاز حفظ امنيت و سلامت شما را به ارمغان مي آورد.

فراخوان ارزيابي كيفي همزمان با اسناد شماره 87990140 (يك مرحله ای)                                               شماره مجوز: 5742/1399

 

منطقه شش عملیات انتقال گاز در نظر دارد تجديد مناقصه تعميرات اساسي دو دستگاه توربين گازي موتورسيچ مدل AI-336-2-8 را  از طریق سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد )بركزار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه ( دريافت استعلام ارزيابي كيفي ارائه اسناد ارزيابي كيفي ،دريافت مابقي اسناد مناقصه ،ارائه پيشنهاد قيمت ،بازگشايي پاكات ها )بصورت الكترو نيكي و از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد ) انجام خواهد گرفت .

1) نام و نشاني مناقصه گزار: منطقه شش عمليات انتقال گاز  ، بندرعباس ، روبروی پلیس راه میناب/ بندر ، فرعی سمت راست ، کیلومتر2

2)موضوع مناقصه: مناقصه تعميرات اساسي دو دستگاه توربين گازي موتورسيچ مدل AI-336-2-8

 3) محل اجراي پروژه : تعميرات اساسي در كارگاه پيمانكار  ، نصب و راه اندازي توربين اورهال شده در تاسيسات منطقه 6 انتقال گاز

4)مهلت زماني دريافت تمامي اسناد مناقصه : ساعت 08:00 روز دوشنبه مورخ 15/10/1399 تا ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ 23/10/1399

5)مهلت زماني ارايه و بارگذاري تمامي اسناد مناقصه : ساعت 08:00 روز سه شنبه مورخ 23/10/1399 تا ساعت 16:00 روز
پنجشنبه مورخ 09/11/1399

6)شماره مناقصه ثبت شده در سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ): 2099092036000035

7) نحوه دريافت اسناد كاربرگ هاي استعلام ارزيابي كيفي :

از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد )به آدرس www.setadiran.ir

8)نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه : مطابق مصوبه شماره 123402/ت50659ه مورخ 22/09/94هيات وزيران و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد بود.

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار 000/243/740/13 ريال و متناسب با انواع تضمين هاي اعلام شده در ائين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/ت50569 ه مورخ 22/09/94

9)اطلاعات تماس مناقصه گزار :مناقصه گران مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر يا داشتن هرگونه ابهام در خصوص اسناد مناقصه با تلفن شماره  6012-07632196072يا از طريق نمابر شماره 07632196571-07633671267مكاتبه نمايند و مسئول بارگذاري اسناد در سامانه 81314023-021 يا 4237 تماس حاصل نمايند.

تبصره :اسناد ارزيابي كيفي ، اسناد مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت به صورت فشرده در بستر سامانه تداركات الكترونيكي بارگذاري گرديده كه مناقصه گر  مجاز به دريافت آن خواهند بود .لذا مسئوليت اطلاع از روند برگزاري مناقصه و كنترل هاي  لازم بر عهده مناقصه گران مي باشد.

                 نوبت اول 15/10/99                                                                                         نوبت دوم 16/10/99

10) گشايش پيشنهادها: پاكات پيشنهاد روز يكشنبه مورخ 26/11/99 ساعت 10:00 واقع در شركت انتقال گاز ايران ، به نشانی: تهران خيابان نلسون ماندلا ( جردن ) بلوار اسفنديار پلاك 27-صندوق پستي -15875-7647 ، بازگشايي خواهند شد.

11) ساير شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه: 

1-11-توانایی ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 % بار مالی پیمان در صورت برنده شدن ، متناسب با انواع تضمين هاي اعلام شده در آيين نامه تضمين معاملات دولتي بشماره 123402/ت50569 هـ مورخ 22/09/94

2-11- ارائه يكي از گواهی صلاحيت هاي معتبر پايه5 نفت و گاز /5 تاسيسات و تجهيزات / 5 نيرو /5 صنعت و معدن  از سازمان برنامه و بودجه

3-11- ارائه گواهي صلاحيت معتبر ايمني پيمانكاري

4-11- مبلغ براورد كارفرما بابت بخش ريالي 553/657/194/32 ريال و بخش ارزي 198/576/1 يورو مي باشد.

5-11-قيمتها متناسب با كالاي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

6-11-داشتن ظرفيت خالي ارجاع كار

12) اطلاعات كلي مناقصه در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور با كد فراخوان34320025 و سايت shana.irموجود مي باشد

پاكات پيشنهاد نرخ مناقصه گراني بازگشايي خواهدشد كه براساس آئين نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات تائيد صلاحيت شده باشند.                                                      روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز                                                            

قوانین
1399/10/15
1399/10/23
1399/10/23
1399/11/09
1399/11/09
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
اطلاعات تکمیلی اضافه
0
0
امور پیمانها
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0