دوشنبه, 29 دی 1399
مشخصات عمومی
خريد پلاگ ولو 20 اينچ
33595260
مناقصه دو مرحله ای
امور تداركات و عمليات كالا
مرحله تحويل اسناد

       

رعايت حريم خطوط لولة فشار قوي انتقال گاز حفظ امنيت و سلامت شما را به ارمغان مي آورد.

 

 

فراخوان مناقصه عمومی شماره    99003   (دو مرحله اي )

( نوبت اول 10/10 /99 نوبت دوم 11/10/99  )

   شماره مجوز : 5631/1399

 منطقه شش عملیات انتقال گاز در نظر دارد خريد پلاگ ولو 20 اينچ را از طریق مناقصه عمومی به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد استعلام ارزیابی كيفي همراه با اعلام آمادگی کتبی و گواهي هاي خواسته شده در بند 5 حداكثر تا پايان وقت اداري روز دو شنبه مورخ 29/10/99 به واحد تداركات و عمليات كالاي منطقه مراجعه نموده و يا اعلام آمادگی را به شماره شماره 33671267-076 ( 32196075 پيگيري ) نمابر نمائيد .

1) نام و نشاني مناقصه گزار: منطقه 6 عمليات انتقال گاز به نشاني : بندرعباس ، روبروی پلیس راه میناب/ بندر ، فرعی سمت راست ، کیلومتر2

2) موضوع مناقصه :   خريد پلاگ ولو 20 اينچ

3) محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد و تحويل پيشنهادها :

1-3محل دريافت اسناد ارزيابي كيفي  : بندرعباس ، روبروی پلیس راه میناب/ بندر ، فرعی سمت راست ، کیلومتر2 ، تداركات و عمليات كالا

2-3زمان و مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي: توزيع اسناد ارزيابي كيفي بين مناقصه گران از تاريخ 13/10/99 الي 18/10/99 مي باشد.

3-3 مهلت تحويل مدارك ارزيابي كيفي: حداکثر باید تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 29/10/99 به تداركات و عمليات كالا تحویل گردد.

4-3 گشايش پيشنهادها :  پيشنهادها روز سه شنبه  مورخ  30/10/99 در منطقه شش عمليات انتقال گاز  به نشاني قيد شده در بند يك ، گشايش خواهند يافت.

تذكر : در صورت تغيير تاريخ بازگشايي از طریق اطلاعیه کتبی ، زمان گشایش پاکات به اطلاع مناقصه گران خواهد رسید.

 4) نوع و مبلغ ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار:

مبلغ ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار 000/000/950/1 ريال متناسب با انواع تضمين هاي اعلام شده در آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/ ت50569 هـ مورخ 22/09/94

5) ساير شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه : 

1-5-توانایی ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 %  بار مالی پیمان در صورت برنده شدن ، متناسب با انواع تضمين هاي اعلام شده در آيين نامه تضمين معاملات دولتي به شماره 123402/ت50569 هـ مورخ 22/09/94

2-5- مدارك صلاحيت مورد نياز : ارائه پروانه توليد شيرهاي صنعتي از سازمان صنعت ، معدن و تجارت

    3-5- مناقصه گران موظف به ارائه كد اقتصادي ، شناسه ملي مي باشند.

 6)مناقصه گران ابتدا بر اساس آئين نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات ارزيابي كيفي شده و  پس از كسب حداقل امتياز لازم در فرآيند ارزيابي كيفي ، اسناد مناقصه به مناقصه گران تأئيد صلاحيت شده تحويل خواهد شد.

7) اطلاعات كلي مناقصه در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور با كد فراخوان 33595260 و سايت  shana.ir موجود مي باشد

 8) جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت منطقه به آدرس www.nigc-dist6.irمراجعه نماييد

تلفن تماس :  32196327 و 32196320 -076

 

                                                                روابط عمومی منطقه شش عملیات انتقال گاز                                                            

قوانین
1399/10/10
1399/10/18
1399/10/29
1399/10/30
1399/10/30
صورتجلسات
اطلاعات تکمیلی اضافه
0
0
0

   
5.7.14.0
V5.7.14.0